Kepentingan & Aturan Bersedekah

Kepentingan & Aturan Bersedekah
Infak adalah isti­­lah dalam Islam yang berguna pemberian / amal seseorang kepada orang lain berdasar pada su­­ka ikhlas, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan niat mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Tapi sedekah seorang diri artinya ukuran, ti­dak hanya mengeluarkan rezeki. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Se­ga­la bentuk kebaikan adalah sedekah” (HR Muslim).

 

Anjuran dalam bersedekah hisab kaum Muslimin juga terdapat dalam Alquran, yaitu: ‘’Tidak terdapat kebaikan di kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan atas orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri bantuan, atau melakukan ma’ruf ataupun menga­da­kan perbaikan di antara manusia. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian karena men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Abdi akan melepaskan kepadanya ganjaran yang gede. ’’

 

sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Pertama se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan dalam siang tarikh secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

 

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la penderitaan tidak sempat bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus lemah sebagaimana air me­ma­damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di hari kiamat. Rasulullah saw SAW berfirman, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyembunyikan amal­nya itu sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

 

Namun bersedekah pun juga ada sistem cara­nya supaya sedekah yang diberikan luar biasa da­pat jadi amal yang baik. Menzakatkan ha­rus daripada hasil yang halal, semata perkara / uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang menitikberatkan mesti terdiri daripada dampak yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa & mendatangkan pahala. manfaat sedekah ­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kebaikan kecuali siksaan kerana meluluskan se­­sua­tu yang haram lawan orang lain.

 

Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, bukan mengung­kit, mengomeli, membidas dan menyakiti hati manusia yang menerima sedekah sebab per­bua­tan ini haram serta akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah bagian 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan manusia yang meninggikan dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang terjumpa tanah diatasnya, kemu­dian karang itu ditimpa hujan padat. Setelah hujan re­da, batu itu telah licin serta tiada sedang tanah di atas­nya. Demikian juga secara orang yang kafir serta riak. Mereka gagal menelan satu ketentuan pa­ha­la dari apa yang sudah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada keturunan kafir. ”

 

Terakhir, sumbangan untuk menerangkan diri serta har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 meyakinkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta itu un­tuk menebas dan menyucikan mereka, & doakanlah mereka. Sesungguhnya seruan kau tersebut menjadi ketenangan hati mereka. Allah Sungguh Mendengar lagi Maha Mengarifi. Ayat berikut mewakili dua perkara superior iaitu kurang lebih yang harus disedekahkan dan sebab dalam bersede­kah. Sumbangan bertujuan menebas jiwa dan har­ta yang dimiliki. ”

 

Sedekah bukan sekadar menyampaikan, amalan itu mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu member ke­ta­­hui. Manfaat sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang kita beri infak, na­mun kepentingan sedekah ini juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan sumbangan sangat digalakkan da­lam Islam, karena kita mampu melepaskan ke­se­nangan & kebahagiaan menurut pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi lawan golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.

AMT

Federación de Choferes

ANT

REDES SOCIALES

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com